€ 0,00

Terms & Conditions

Al onze facturen zijn contant betaalbaar op de maatschappelijke zetel van Vinesse. Al onze leveringen blijven onze exclusieve eigendom tot op het ogenblik van de volledige betaling van de betreffende facturen.

Iedere factuur die niet, of slechts gedeeltelijk, binnen de gestelde termijn betaald wordt, zal onmiddellijk, van rechtswege en zonder aanmaning of voorafgaande ingebrekestelling een verwijlinterest van 12% per jaar verschuldigd zijn op het niet betaalde bedrag en dit vanaf de vervaldag van de factuur. Bovendien is zij van rechtstwege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van € 25.00 per factuur, indien één maand na het begin van de wanprestatie nog niet (volledig) werd uitgevoerd, bij toepassing van art. 1152 van het Burgelijk Wetboek.

Wij behouden ons het recht voor de leveringen te schorsen wanneer de cliënt zijn facturen niet regelmatig betaalt of niet meer genoeg waarborgen biedt. Bij betwisting is enkel de rechtbank van Dendermonde bevoegd.

Om geldig te zijn moeten gebeurlijke klachten aan Vinesse per aangetekend schrijven gedaan worden binnen de 8 dagen na ontvangst der goederen.